Nabi Isa baucap

manganai wapatnya.

Dibarkahilah, Raja kita

nang mawakili Allah.

Nabi Isa basadih

manganai kuta Yarusalim.

Sidin mausir urang nang bajualan di Bait Allah.

Tatakunan manganai kuasa Nabi Isa

Wajiblah kita mambayar pajak?

Nabi Isa manyuruh pangikutnya mangganang wapatnya Sidin.

Nang manjadi tuan samustinya malayani nang kaya palayan.

Yudas mahianati Nabi Isa.

Petrus bakulim manjadi pangikut Nabi Isa.

Urang-urang mahulut-hulut Sidin lawan mamukuli Sidin.

Nabi Isa dituduh nang kada bujur wan dihadapakan ka Hupnor Pilatus.

Nabi Isa dihadapakan ka Hirudis.

Nabi Isa dihukum mati.

Nabi Isa dibawa handak dimati’i.

Nabi Isa dimati’i di kayu bapalang.

Prajurit-prajurit mambagiakan baju-Nya lawan cara baundi.

“Ininah Raja juriat Nabi Ibrahim.”

“Sidin ini kada basalah.”

Wapatnya Nabi Isa

Siti Maryam malihati wadah siksaan.